ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)


อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ไทยรัฐออนไลน์” : https://www.thairath.co.th/content/103860

สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

ความสำคัญของสมรรถนะ (competence) ในการจ้างงานและการทำงานในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา คำว่า “สมรรถนะ” หมายถึงความสามารถในการทำบางสิ่งได้ดี ๆ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การสร้างสมรรถนะในบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพ การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะเป็นที่เกิดขึ้นในระบบการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในประเทศและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่าง ๆ การสร้างและออกแบบสมรรถนะมีความสำคัญในการกำหนดความต้องการและการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความยังกล่าวถึงระบบฐานสมรรถนะที่มีในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองระบบมีความแตกต่างในแนวคิดและคุณลักษณะ แต่สามารถนำส่วนที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-based Training) ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเงื่อนไขของงานที่ต้องการ

การจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะจะมีการกำหนดความสามารถหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหัวข้อวิชา และกำหนดมาตรฐานของความสามารถเพื่อวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอน การเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการสอนจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ และการจัดการศึกษาด้วยฐานของความสามารถยังต้องกำหนดปรัชญาทางการสอนหรือวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การดำเนินการสอนและการประเมินผลจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีการสรรหาและสร้างแหล่งวิชาการเพื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาวิธีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างในแนวคิดเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ในสหราชอาณาจักร “สมรรถนะ” เป็นมาตรฐานทางอาชีพที่สำคัญและเน้นบทบาทของงานมากกว่าตัวงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีในแต่ละงาน ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา คำว่า “สมรรถนะ” นั้นเป็นคุณลักษณะสำคัญของบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมในงานหนึ่งๆ ความสับสนและความเข้าใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบฐานสมรรถนะและการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ที่เกิดจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับระบบฐานสมรรถนะใหม่ ๆ และความยากลำบากในการให้ความสำคัญและเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการหรือปัจจัยนำเข้า นอกจากนี้ยังมีความเชื่อผิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมฐานสมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงวิธีการและกระบวนการ และความเชื่อว่าระบบของประเทศหนึ่งดีกว่าอีกประเทศหนึ่ง

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์