ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

พลังของศิษย์เก่ากับสถาบันนิยม


อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ไทยรัฐออนไลน์” : https://www.thairath.co.th/content/207979

พลังของศิษย์เก่ากับสถาบันนิยม

ความสำคัญของศิษย์เก่าสำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมีผลงานอันเกิดจากความสามารถที่เป็นเลิศ มีคุณค่าที่ยกย่องในสังคม มีตำแหน่งงานที่มีเกียรติและรับผิดชอบสูง มีฐานะดี และมีชื่อเสียงในสาขาวิชาชีพต่างๆ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จนิยมที่จะกลับมาช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอย่างมาก สมาคมศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของศิษย์เก่าและอาจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสถาบันการศึกษาอีกด้วย

โดยการที่ศิษย์เก่าประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานจะสร้างชื่อเสียงและเกียรติให้กับสถาบันการศึกษานั้นด้วย ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมักจะกลับมาช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา สมาคมศิษย์เก่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของศิษย์เก่าและอาจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการผลิตผู้จบการศึกษาออกไปด้วย

สถาบันการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญกับศิษย์เก่า และในประเทศไทยนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าอาจมีตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจต่อสถาบันการศึกษา และมีการบริจาคเงิน สิ่งของ และช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากรหรือองค์ปาฐก การแนะนำการฝึกงานและการจ้างงานให้กับรุ่นน้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น

ความสำคัญของสถาบันการศึกษาและผลกระทบของความภูมิใจและความผูกพันในสถาบันการศึกษานั้นๆ ซึ่งอาจเป็นทั้งดีและเสียต่อสังคม ในอดีตเกิดการสร้าง “สถาบันนิยม” ที่ก่อให้เกิดความผูกพันและความเป็นสถาบันนิยมตั้งแต่เริ่มต้นที่นักศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษานั้น และสถานภาพเป็นศิษย์เก่าที่ติดตัวไปจนถึงตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม การเล่าถึง “สถาบันนิยม” บางครั้งอาจมีแง่ลบโดยเน้นการคลั่งสถาบันและยกย่องสถาบันตนเองอย่างไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการขยายตัวของการจัดการศึกษาและมีผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก และผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้าสู่วิชาชีพและตำแหน่งงานสำคัญ ทำให้ความเป็นสถาบันนิยมลดลงบ้าง ซึ่งความสำเร็จและความสามารถของบุคคลเริ่มเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากกว่าการเป็นสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์