ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

ปัญหาเทคโนโลยีของการสอน (Technology of Instruction)


อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ไทยรัฐออนไลน์” : https://www.thairath.co.th/content/336124

ปัญหาเทคโนโลยีของการสอน (Technology of Instruction)

การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เป็นโสตทัศนูปกรณ์ในการสอนและเรียนในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และลดอัตราการลาออกได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่มีผลต่อผู้เรียนที่สนใจในการเข้ารับการศึกษา

แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีในการสอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มาก แต่ความสำเร็จของกระบวนการเรียนการสอนไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ยังมีเทคนิคและวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเรียนการสอน

คำวิจารณ์ในบทความนี้เน้นความสำคัญของการให้ความสำคัญกับผู้เรียนและการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพควรประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยและการให้ความสำคัญกับความรู้ที่มีอยู่ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์