ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

เทคโนโลยีการสอนกับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรและการสอน

Teaching,Technology,Curriculum,Teaching,Quality,Standardsอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ไทยรัฐออนไลน์” : https://www.thairath.co.th/content/413518

เทคโนโลยีการสอนกับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรและการสอน

การใช้เทคโนโลยีในการสอนไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ลดเวลาเรียนลงได้เต็มที่ แต่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว กระดานอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีการสอนที่ใช้ในห้องเรียนและมีความสามารถในการนำเสนอและบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก แต่การรับรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่แตกต่างจากกระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งเทคโนโลยีการสอนมีผลต่อมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรและการสอนในหลายด้าน คือ

 1. การปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 2. การสร้างและแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนรู้
 4. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีความท้าทาย
 5. การสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์และระยะไกล
 6. การเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน
 7. การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน
 8. การเพิ่มความสมดุลและความเป็นธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้
 9. การสร้างระบบการสอนที่ยืดหยุ่นและปรับได้กับนักเรียนแต่ละคน
 10. การเพิ่มความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

เทคโนโลยีการสอนมีศักยภาพในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตรและการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันและอาชีพในอนาคต

คุณค่าของการสอนขึ้นอยู่กับครูหรืออาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน การใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ เช่น เครื่องฉายภาพและเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ แต่สิ่งที่สำคัญคือเวลาที่ใช้ในการสอนและการทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถของเทคโนโลยีการสอนและมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรเป็นเพียงส่วนประกอบเสริมที่ช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนสิ่งที่สำคัญคือสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียนและปัจจัยอื่น ๆ โดยคุณภาพการสอนจะต้องประกอบด้วย ดังนี้

 1. คุณภาพการสอนเกิดจากการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนหรือผู้เรียน
 2. ความสำคัญของการกำหนดเวลาให้เพียงพอสำหรับความเหนื่อยล้าและการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียน
 3. การสอนที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและครอบคลุมตามที่กำหนด เช่น เวลาเรียนครบตามที่กำหนดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ
 4. การสอนที่มีประสิทธิผลคือการทำให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์และสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
 5. คุณภาพการสอนที่เกิดจากการมีประสิทธิภาพสูงสุดและประสิทธิผลสูงสุดเป็นเป้าหมายที่ไม่ง่ายเนื่องจากการเน้นประสิทธิภาพสูงอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการและการเน้นประสิทธิผลสูงอาจต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้น
 6. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนอาจช่วยเพิ่มอัตราการเรียนหรือเร่งความเร็วการเรียน แต่สมรรถนะในการเรียนรู้ยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญ

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์