ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Tag: ครุศาสตร์

ทำเนียบศาสตราจารย์ มจพ.

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ (Education) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ