ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

http://hris.kmutnb.ac.th/web/public-info/professor
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งศาสตราจารย์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ (Education) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติเกียรติคุณทำเนียบศาสตราจารย์ มจพ.

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ เกิดและเติบโตมาจากครอบครัวข้าราชการครู ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องปั่นไฟ และเสาอากาศทีวีสูงกว่าตึกสามชั้น ที่ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าเรียนที่โรงเรียนพยุหะวิทยา เป็นโรงเรียนของวัดเขาแก้วอยู่ใกล้บ้าน จากนั้นไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยครู แล้วลาออกไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University of North Texas สหรัฐอเมริกา สาขาวิชา Vocational Education-Instructional System Technology Faculty of Education

Professor Dr. Krismant Whattananarong was born and raised in a family of civil servant teachers, in small villages where generators are required and the TV antenna is taller than a three-story building. He grew up in Nam Song Subdistrict, Phayuha Khiri District, Nakhon Sawan Province, and attended Phayuha Wittaya School, which is affiliated with Wat Khao Kaew and located close to his home. He then pursued his studies at Nakhon Sawan Teachers College and earned bachelor’s and master’s degrees in educational technology from Srinakharinwirot Prasarnmit University. He began his career in the civil service as a teacher at Teachers College before resigning to pursue a doctoral degree in Vocational Education-Instructional System Technology at the University of North Texas, USA.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เส้นทางการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเริ่มจากกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2535 บรรจุเป็นอาจารย์ที่ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสมัยนั้น ตลอดระยะเวลา 32 ปี ถึงปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำของ มจพ. ได้ทำหน้าที่ตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ขอสรุปได้ในแต่ละด้านโดยสังเขปดังนี้ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้ทำการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มจพ. และสาขาวิชาอื่น ๆ ในฐานะอาจารย์พิเศษใน มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีลูกศิษย์ที่จบการศึกษามากกว่าหนึ่งพับคน ด้านการวิจัย

Currently, he holds the position of Professor in the Department of Educational Technology at the Faculty of Industrial Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. His journey to becoming a university teacher began in 1992, when he returned from the United States and was hired as a teacher in the Department of Educational Technology at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. Throughout the past 32 years, he has been a full-time lecturer at KMUTNB, fulfilling the mission of higher education institutions in Thailand.

มีผลงานวิจัยหลายสิบเรื่อง และเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญา เอกหลายร้อยเรื่อง ศึกษาค้นคว้าได้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ และห้องสมุดของ มจพ. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ทำหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน รวมทั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและประธานกรรมการสภาวิชาการ ทั้งมหาวิทยาลัยของ รัฐและของเอกชน และเป็นประธานกรรมการ และอนุกรรมการหลายชุดขององค์การมหาชน

He has contributed significantly to graduate production, teaching at the graduate level in Technical Education and Information Technology at KMUTNB, as well as serving as a special lecturer in other universities. He has supervised dozens of research works and advised hundreds of master’s and doctoral theses. His academic services to society include study and research from various databases and KMUTNB’s library. Moreover, he serves as a lecturer and expert in various departments, including being a member of the University Council, Director, and Chairman of the Academic Council in both government and private universities. He also holds the position of chairman of the board and various sub-committees in public organizations.

อาทิ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นต้น ด้านการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กำกับและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “พระพุทธเจ้า” เป็นที่ปรึกษาการสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอีกหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง “อนันตา” และที่วิธีใส่ชุด “แก๊งป่วน” และกำลังอยู่ระหว่างการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “พระพุทธเจ้า 2” ผลงานเหล่านี้ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์หลายรางวัล

Such as the National Institute of Educational Testing (Public Organization) or NIES and certification offices Educational quality standards and assessment (Public Organization) or ONESQA, etc. in the area of promoting arts and culture. He has also made significant contributions to promoting arts and culture, including serving as the director and producer of the animated movie “Buddha.” Additionally, he has provided consultancy services for the production of several films aimed at promoting art and culture, such as “Ananta,” and “How to Wear the ‘Gang Puan’ Costume.” Currently, he is in the process of creating the animated film “Buddha 2,” all of which have received numerous prestigious awards.

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษนันต์ วัฒนาณรงค์ ได้รับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และมีแนวคิดและทัศนคติด้านการศึกษาว่า “การศึกษาของประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศเป็นอันดับแรก สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การออกแบบระบบการศึกษาต้องทำให้ประชาชน เนื้อหาวิชาที่สยบต้องส่งเสริมการสร้างปัจจัยพื้นฐาน สำหรับการมีชีวิตที่ดี มีความสุขของประชาชนอย่างเพียงพอเหมาะสมสำหรับทุกคน เป็น ตัวอย่างและผู้นำในเวทีโลกที่มีองค์ความรู้ขั้นสูง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ชั้นสูง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองของประชาชนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคนตลอดชีวิต” ศึกษาเพิ่มเดิมประวัติและ แนวคิดทางการศึกษาและผลงานวิชาการได้ที่ www.krismant.com

Professor Dr. Krismant Whattananarong was honored with the title of “Successful Professional” by the Educational Technology and Communication Association on November 3, 2023. He advocates educational concepts and attitudes that prioritize national security and emphasize the importance of fostering a society where people can live together happily. He believes that the educational system should be designed to enable individuals to succeed, promote the creation of essential skills for a fulfilling life, and ensure happiness for everyone. He serves as an exemplary leader on the global stage, leveraging advanced knowledge to promote continuous improvement in quality of life and living conditions. More information on his historical studies, educational concepts, and academic works can be found at www.krismant.com.

ในโอกาสวาระพิเศษนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษนันต์ วัฒนาณรงค์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงการศึกษาไทย ได้นำองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านวิชาการไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในมหาวิทยาลัย และในระดับประเทศชาติ จนได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ นับเป็นเกียรติประวัติที่มีคุณค่าเคียงคู่ มหาวิทยาลัยสืบไป

On this special occasion, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok extends its congratulations to Professor Dr. Krismant Whattananarong. He has played a pivotal role in the Thai education sector, applying his knowledge, skills, and experience to benefit both the university and the nation. His appointment as a professor by His Majesty’s royal command is a testament to his esteemed contributions, and the university is honored to continue its association with him.