ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 
Professor Dr.Krismant Whattananarong

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 
Professor Dr.Krismant Whattananarong

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
Professor Dr. Krismant Whattananarong

สถานที่ทำงาน:

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพมาหานคร 10800

E-mail:

kwmongkut@gmail.com, kwmongkut@outlook.com

การศึกษา:

 • Ph.D. (Vocational/ Technical Education- Instructional System Technology), University of North Texas, U.S.A. 1991
 • กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว. ประสานมิตร, พ.ศ. 2525
 • กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา-เศรษฐศาสตร์) มศว. ประสานมิตร, พ.ศ. 2525
 • น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มสธ., ประเทศไทย, พ.ศ.2555
 • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พ.ศ.2560
 • Cert. in Research and Development in Curriculum and Instructional Development, Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC), Manila, Philippines (1993)
 • Cert. in Management Information System (MIS) for Vocational and Technical Education Managers, Southeast Asia Ministers of Education Organization, Regional Center for Vocational and Technical Education (SEMEO/VOTECH), Brunei Darussalam, (1997)

ประวัติการทำงาน:

 • ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • กรรมการบริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
 • ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกรรมการฝ่ายการอาชีวศึกษา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ประธานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ และ รองประธานสภาวิชาการ สถาบันรัชต์ภาคย์
 • ประธานคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสถาบันรัชต์ภาคย์
 • กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย อนุกรรมการฝ่ายบุคคล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
 • หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมยิงปืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำทัพนักกีฬายิงปืนได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย และได้ “รับเสื้อสามารถ” เป็นรางวัลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • กรรมการฝ่ายเทคนิค ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ iTV ให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้กำกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “พระพุทธเจ้า” และที่ปรึกษาแอนิเมชั่น เรื่อง “อนนัตา” และ เรื่อง “พระพุทธเจ้า 2”
 • ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาอิสระ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

Biography:

Krismant Whattananarong is a full professor of technical education technology and a legal consultant. He has taught research in vocational/technical education and technology, administration of resources programs, philosophy of vocational/technical education, trends and issues in technical education technology, diffusion of innovations, and didactic for vocational/occupational training. He has been a major advisor of graduate students, both Master’s degree and Ph.D. students for over 25 years. His books and research publications have ranged from research and theories in innovations and educational technology to vocational/technical education and vocational competency. His primary focus has been on research and development in innovations and technology for education, vocational education and training (VET). His current interests are in the use of information technology in education, human resources development, quality assurance in vocational education and training, vocational skill development, work habit and work attitude training.

He is a member of university councils and academic councils both in public and private universities. There are varieties of his works pertaining to educational administration and academic affair, research auditor, reader, academic title examiner, committee chairman, legal advisor, etc. His many publications are in the form of research papers, academic papers, text books, books, weblog, website (https://www.krismant.com), and articles on online newspaper (https://www.thairath.co.th). He has also conducted research on the implementation of educational technology with focus on developing models to support meaningful and successful adaptations in diverse contexts.

In the academic social services, he was a director of animation film “The Buddha” in the year 2007. Prior to this, he was an advisor for animation series, educational media and speakers for many organizations. He was the founder of K-Radio 93.25 MHz, a university radio station in 2007. At present, he is a government officer in the autonomous university (KMUTNB) and continues to serve as a speaker, radio DJ, and advisor for the varieties of academic social events.

ผลงานวิชาการ (ภาษาอังกฤษ):

Whattananarong, Krismant. (1992.) “Occupational Education in Community College, U.S.A.” The Journal of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. Vol. 2, No.3, December 1992, pp. 64-71.

Whattananarong, Krismant. (1993). “MET: Curriculum Development.” เอกสารการสัมมนาวิชาการโสตฯ เทคโน สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 9 ตุลาคม 2536 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 5 หน้า.

Whattananarong, Krismant. (1999). “A Tracer Study to Aid Re-evaluation of the Second Vocational Education Project of Asian Development Bank (Loan No. 441-THA[SF] in Thailand. ” The Journal of The National Research Council of Thailand. Vol. 31, Nos. 1/2, January-December, 1999.

Whattananarong, Krismant. (2000). Statistics and Research Logic. Department of Technological Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, pp. 143.

Whattananarong, Krismant. (2000). “An Analysis of Student Evaluation Criteria for Teacher Performance at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok.” Proceeding of the International Conference Theme: Education Research for Empowerment, Faculty of Education, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 10-12 November, 2000.

Whattananarong, Krismant. (2001). “An In-depth Study on the Cooperation of Vocational Colleges and Companies in the DVT Program to Identify Major Strong Points in the Institution-Industries Linkages with Recommendations for Drafting the New Vocational Education and Training Act. ” The Journal of The National Research Council of Thailand. Vol. 33, No. 2, July-December, 2001.

Wattananarong, Krismant. (2001). “Curriculum Development in Vocational/Technical Education and Skill Development.” Paper presented in a training project on Management of Skill Development at the Department of Skill Development, Ministry of Labour and Social Welfare, January 22, 2001.

Whattananarong, Krismant. (2004). “The Effects of Internet-Based Teaching and Learning Systems on Learners.” Paper presented at ED-MEDIA 2004 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications held in Lugano, Switzerland, June 21-26’ 2004.

Whattananarong, Krismant. (2004). “The Effects of Internet-Based Teaching and Learning Systems on Learners.” The Journal of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. Vol. 14, No.3, Jul– Sep, 2004, pp. 32-39.

Whattananarong, Krismant. (2004). “An Experiment in the Use of Mobile Phones for Testing at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok,” Paper presented at the International Conference on Making Educational Reform Happen: Learning from the Asian Experience & Comparative perspectives, Sofitel Central Plaza Hotel, Bangkok, Thailand, September 22-24, 2004.

Whattananarong, Krismant. (2005). “An Experiment in the Use of Mobile Phones for Testing at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok,” The Journal of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. Vol. 15, No.1, January – March, 2005, pp. 45-50.

ผลงานวิชาการ (ภาษาไทย): (บางส่วน)

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2534). “สื่อประสม.” วารสารสำนักหอสมุดกลาง สจพ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 , ธันวาคม 2534, หน้า1-12.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2535). เอกสารประกอบการสอนชา 254510 การบริหารโครงการวิทยบริการ. ภาควิชา ครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 292 หน้า

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2535). “อาชีวศึกษา: การเข้าสู่การเป็นสากลด้วยเทคโนโลยี.” พัฒนาเทคนิคศึกษา. สำนัก พัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, เมษายน 2536, หน้า 11-14.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2536). เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 196 หน้า.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2536). “การออกแบบบนจอคอมพิวเตอร์: การเลือกสี.” พัฒนาเทคนิคศึกษา. สำนัก พัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, มกราคม 2536, หน้า 10 – 13.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2536). “การออกแบบจอภาพคอมพิวเตอร์.” พัฒนาเทคนิคศึกษา. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2536, หน้า 12 – 17.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2536). “การออกแบบการสอน.” เอกสารการสัมมนาวิชาการโสตฯ เทคโนสัมพันธ์แห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 8, 9 ตุลาคม 2536 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 10 หน้า.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2536). “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผู้บริหารระดับสูง.” พัฒนาเทคนิค ศึกษา. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2536, หน้า 3 – 7.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2537). “การรับรองมาตรฐานอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้า พระนครเหนือ. ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2537, หน้า 3-7.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2537). “เทคโนโลยีศึกษา: อาชีวศึกษาสมัยใหช่วย.” วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ. ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2537, หน้า 15-19.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2537). “อารมณ์ขันในการสอน.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 6 , ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2537, หน้า 3-8. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2537). “อุดมศึกษาและอาชีวศึกษากับการพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 4, ฉบับที่1, สิงหาคม 2537, หน้า 26-28.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2537). “การประเมินผลสื่อการศึกษาด้วยการทดลองใช้กับผู้เรียน. ” วารสารพัฒนาเทคนิค ศึกษา. ปีที่ 6 , ฉบับที่ 10, เมษายน 2537, หน้า 17-21.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2537). “คุณภาพบัณฑิตศึกษาไทย.” พัฒนาเทคนิคศึกษา. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, มกราคม 2537, หน้า 27-29.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2538). อาชีวศึกษา: ปรัชญา หลักการ และ ทฤษฎี. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ, 118 หน้า.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2538). “การศึกษารูปแบบของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชา ครุศาสตร์เทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ. ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2538, หน้า 22-27.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2538). “การสังเคราะห์สูตรการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2538, หน้า 1-4.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และคณะ (2538). “การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้า พระนครเหนือ. ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธุ์ 2538, หน้า 35-41.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2538). “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา: การพัฒนาเชิงรุก.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ. ปีที่ 5, ฉบับที่6, ธันวาคม 2538, หน้า 46-58.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2538). “เมื่อสื่อไม่ช่วยการเรียนรู้.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 7, ฉบับที่ 16, ตุลาคม- ธันวาคม 2538, หน้า 21-23.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2538). “อาชีวศึกษาเพื่อจรรโลงสังคม.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 5, ฉบับที่4, สิงหาคม 2538, หน้า 63-64.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2538). “วิทยาศาสตร์กับการบริหารการศึกษา.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 7, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม-กันยายน 2538, หน้า 17-23.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2538). “เสรีภาพทางวิชาการ: สมมติฐานที่รอการทดสอบ.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้า พระนครเหนือ. ปีที่ 5, ฉบับที่1, กุมภาพันธ์ 2538, หน้า 23-28.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์.(2538). “การสอนให้เป็นเลิศทางเทคโนโลยี,”วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.ปีที่7,ฉบับที่13, มกราคม 2538, หน้า 18-21.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และคณะ (2539). “การควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันการสอนวิชาชีพเอกชนที่ เปิดสอนสาขาช่างยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 6, ฉบับ ที่ 2, เมษายน 2539, หน้า 58-63.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และคณะ (2539). “การศึกษาเจตคติที่มีต้อความเชื่อในพิธีกรรมทางวิชาชีพนาฏศิลป์.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, เมษายน 2539, หน้า 34-40.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และคณะ (2539). “การศึกษาเจตคติการใช้เทคโนโลยีทางการสอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ. ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2539, หน้า 57-64.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และคณะ (2539). “การตัดสินใจเข้ารับการฝึกอาชีพ การเรียน การสอนและเจตคติของผู้เข้ารับ การฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ศิลปชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ.” วารสารวิชาการพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2539, หน้า 54-64.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2539). “แนวคิดการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ.” วารสาร พัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 8, ฉบับที่ 20, ตุลาคม-ธันวาคม 2539, หน้า 15-22.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2539). “บัณฑิตศึกษาระบบ Online.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 8, ฉบับที่ 19, กรกฎาคม-กันยายน 2539, หน้า 23-28.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2540). “จิตวิทยาอาชีวะ: พฤติกรรมด้านอาชีพและการฝึกอาชีพ.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.ปีที่ 9, ฉบับที่ 22, เมษายน-มิถุนายน 2540, หน้า 11-20.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2540). “การจัดการเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 23, กรกฎาคม-กันยายน 2540, หน้า 25-30.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2540). “การพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนด้วย IT.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 21, มกราคม-มีนาคม 2540, หน้า 11-15.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2540). “จิตวิทยาอาชีวะ: พฤติกรรมด้านอาชีพและการฝึกอาชีพ.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่9, ฉบับที่ 22, เมษายน-มิถุนายน 2540, หน้า 11-20.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2540). เอกสารคำสอนวิชา 254300 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค. ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 141 หน้า.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2540). “การทดลองใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควมคุมพฤติกรรมการสอบของนักศึกษา.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2540, หน้า 27-33.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ คณะ. (2540). “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต้อการจัดการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2540, หน้า 55-64.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2541). “การประกันคุณภาพวิชาการบัณฑิตศึกษา” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 8, ฉบับที่1, กุมภาพันธ์ 2539, หน้า 18-21.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ คณะ. (2541). “พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรมของสถานศึกษาวิชาชีพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2541, หน้า 44-49.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2542). มัลติมีเดีย.” สารานุกรมศึกษาศาสตร์. ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 254-257.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2542). “ การเตรียมตัวของนักเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับสหัสวรรษที่ 3.” บทความนําเสนอในการสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรม นครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม, 27 กุมภาพันธ์ 2542.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ คณะ. (2542). “ความภักดี ความประณีต และความปลอดภัยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2542, หน้า 53-59.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ คณะ. (2542). “ กิจกรรมเวลาว่างของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี.” งานวิจัยนําเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ ภาควิชาครุศาสตร์ เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 27 มีนาคม 2542.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2543). “การสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านอาชีวศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2536-2541 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” งานวิจัยนําเสนอในโครงการการประชุม ผลงานทางวิชาการเพื่อการปฎิรูปอาชีวศึกษา วันที่ 11-13 กันยายน 2543 ณ โรงแรมพินนาเคิล หาดจอมเทียน จังหวัด ชลบุรี ดําเนินงานโดยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2543). “บทบาทนักเทคโนโลยีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.” บทความนําเสนอในการสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมไทย-ลาว ริเวอร์ไซด์ จังหวัดหนองคาย, 23 กันยายน 2543.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2544). “การพิจารณาเลือกใช้วิทยาการสารสนเทศที่เหมาะสมของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ต้อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง.” บทความนําเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาท และภารกิจด้านบริการวิทยาการ สารสนเทศของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้อง ประชุม ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 20 กรกฎาคม 2544.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2546). “แนวโน้มการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา.” บทความวิชาการบันทึกใน ซีดี งาน โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2546.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2546). “มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพสู่การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา.” เอกสารประกอบคำบรรยายสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อาชีว ฯ สอน สร้างอย่างไรให้เป็นเจ้าของกิจการ” ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2546). “การเลือกและการนําเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ.” เอกสารประกอบคำบรรยายการอบรมอาจารย์ใหช่วยเรื่อง “การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 15 มีนาคม 2546.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2547). “เทคโนโลยีกับการบริหาร.” พัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีที่ 16 ฉบับที่ 49, มกราคม-มีนาคม 2547, หน้า 30-39.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2547). “วิจัยแผ่นเดียวกับคุณภาพการอาชีวศึกษา.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 17, ฉบับที่ 52, ตุลาคม-ธันวาคม 2547, หน้า 32-38.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2547). “ประเด็นและแนวโน้มของการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่17, ฉบับที่ 53, มกราคม-มีนาคม 2548, หน้า 32-41.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2548). “ทิศทางใหช่วยในการประเมินเทคโนโลยีการศึกษา.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่18, ฉบับที่ 56, ตุลาคม-ธันวาคม 2548, หน้า 36-49.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2549). เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ: สินทวี. 794 หน้า.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2548). “วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตอนที่ 1” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่19, ฉบับที่ 61, มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 32-41.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2548). “วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตอนที่ 2” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่19, ฉบับที่ 62, เมษายน-มิถุนายน 2550, หน้า 15-21.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2550). “การเขียนบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ.” เอกสารประกอบการ บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2550). “การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาภายใต้ภาวะการแข่งขัน.” เอกสารประกอบการบรรยาย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 8 ตุลาคม 2550.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2550). “การทดลองใช้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสอน ความหมายและการสืบค้นคำศัพท์เฉพาะวิชาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา.” วารสารวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 38-45.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2551). “พฤติกรรมการสนทนาออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตโดยการใช้โปรแกรม Window Live Messenger โปรแกรม TrueLife และโปรแกรม Camfrog Video Chat.” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 20, ฉบับที่ 67, กรกฎาคม-กันยายน 2551, หน้า 49-54.