ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

ONESQA (สมศ.)

พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ในมาตรา 14 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบด้วย

(1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสามคน ได้แก่ ประธานกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการการอุดมศึกษา

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง 

ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษา ของ สมศ. ได้เห็นความพยายามและความตั้งใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการพัฒนาหาวิธีการปนะเมินคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา อย่างเต็มกำลังความสามารถ

https://www.onesqa.or.th/th/professional/965/

สมศ. ได้มีคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณา ข้อบังคับ และระเบียบ ต่างๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านกฎหมายดังนี้

https://www.onesqa.or.th/th/professional/1176/