ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com
Source:  https://thaiaect.org/
โล่ประกาศเกียรติคุณ, สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ

“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอให้รักษาเกียรติประวัติและคุณงามความดีไว้ตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โล่ประกาศเกียรติคุณ, สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ, ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์,