ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

บทความที่เขียนใน “ไทยรัฐออนไลน์”


บทความที่เขียนใน “ไทยรัฐออนไลน์”

การเรียนการสอนบนความหลากหลายท่ามกลางความขัดแย้ง

เป็นเรื่องที่น่าสนใจและซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มีหลายความคิดและมุ่งหวังที่แตกต่างกัน การเรียนการสอนในสภาวะแบบนี้อาจมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่หลากหลาย การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างผู้เรียนที่มีหลายความคิดเห็นอาจช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้

มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

ความแตกต่างของผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละสถาบันการศึกษาสร้างความสงสัยในมาตรฐานการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา การให้เกรดเฟ้อทำให้ผู้จบการศึกษาที่ได้เกรดสูงมีความเปรียบเสมือนมีการแข่งขันที่ต้องพิจารณาเกรด

Teaching,Technology,Curriculum,Teaching,Quality,Standards

เทคโนโลยีการสอนกับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรและการสอน

เทคโนโลยีการสอนไม่สามารถลดเวลาเรียนได้อย่างสมบูรณ์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของความจริงเท่านั้น คุณภาพการสอนขึ้นอยู่กับครูหรืออาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ความสามารถของเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบเสริมที่ช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่สิ่งสำคัญคือสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียนและปัจจัยอื่น ๆ

สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

ความสามารถในการทำบางสิ่งที่ดี ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การสร้างสมรรถนะในบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพ มีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะในระบบการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายถึงการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ (Competence-based Training) ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเงื่อนไขของงานที่ต้องการ

การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetics)

การรับรู้และรับรู้ความงดงามในธรรมชาติและงานศิลปะ สุนทรียภาพมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์กับอารมณ์และจิตใจ เช่น ความเศร้าโศก ความปรารถนา หรือความเบื่อหน่าย การเข้าถึงและเรียนรู้สุนทรียภาพสามารถทำได้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวและการสั่งสอน แต่ระบบการศึกษาในประเทศไทยมักเน้นการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานมากกว่าการพัฒนาสุนทรียภาพ

ห้องน้ำในสถานศึกษา : ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ซ่อนเร้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีห้องน้ำที่เพียงพอและสะอาดในสถานศึกษา ห้องน้ำถือเป็นตัวบ่งชี้ว่าสถานศึกษามีคุณภาพด้านอื่นๆ อย่างเช่นด้านวิชาการ การกีฬา และสุขภาพที่ดีหรือไม่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสำหรับห้องน้ำในสถานศึกษาเพื่อให้มีการควบคุมคุณภาพและจำนวนที่เพียงพอตามจำนวนนักเรียนหรือนักศึกษา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสร้างและการจัดการห้องน้ำในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน

จริยธรรมของการประเมิน

สามารถใช้ผลการประเมินเพื่อแนะนำหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ การประเมินอาจใช้เอกสารหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง แต่ต้องเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ผู้เกี่ยวข้องยอมรับและเข้าใจ การประเมินต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุดสำหรับการใช้เป็นแนวทางหรือทิศทางของการประเมิน เป้าหมายของการประเมินคือการสร้างค่าและเป้าหมายในการพัฒนา และส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

การสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์สู่สังคมและบุคคลเอง การศึกษาและวิจัยในด้านการลงโทษมีความสำคัญ โดยมุ่งหวังให้การลงโทษมีประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลมากที่สุด วิธีการลงโทษเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความรุนแรงกับร่างกายและจิตใจไปสู่การแก้ไขพฤติกรรมและการจำกัดเสรีภาพ โดยมุ่งหวังที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือผู้อื่น การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาควรพิจารณาแบบไหนที่เหมาะสม ครูควรมีจิตสำนึกและความเป็นครูอันแข็งแรง

ปัญหาเทคโนโลยีของการสอน (Technology of Instruction)

การได้รับอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีในการสอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ แต่ความสำเร็จของกระบวนการเรียนรู้ไม่เพียงแค่ขึ้นอยู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ ยังสามารถใช้ในกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพควรประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย

สนามเด็กเล่นที่หายไป

สนามเด็กเล่นในปัจจุบันมีจำนวนเด็กที่เข้าไปเล่นลดลงและเด็กมักไปเล่นในร้านเกมที่เปิดให้บริการทั่วไป บทความแนะนำหาของเล่นและสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ ควรให้เล่นกับเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการทางร่างกาย เช่น กระโดดเชือก การเล่นกับเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการทางกายภาพเ ช่น โหนชิงช้า และเครื่องเล่นที่เสริมพัฒนาการทางสมองเช่น เกมสร้างสรรค์ บทบาทสมมติ ฯลฯ การเล่นและของเล่นที่เหมาะสมสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็ก

พลังของศิษย์เก่ากับสถาบันนิยม

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมีผลงานที่เกิดจากความสามารถที่เป็นเลิศ และมีคุณค่าที่ยกย่องในสังคม ศิษย์เก่ามักจะกลับมาช่วยเหลือสถาบันการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา สมาคมศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของศิษย์เก่าและคุณภาพของสถาบันการศึกษาอีกด้วย ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมักจะมีตำแหน่งงานที่มีเกียรติและรับผิดชอบสูง มีฐานะดี และมีชื่อเสียงในสาขาวิชาชีพต่างๆ สถาบันการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญกับศิษย์เก่า ในประเทศไทยนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าอาจมีตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจต่อสถาบันการศึกษา และมีการบริจาคเงิน สิ่งของ และช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ