ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetics)อ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ไทยรัฐออนไลน์” : https://www.thairath.co.th/content/341567

การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetics)

ความรู้สึกและรับรู้ที่เกี่ยวกับความงดงามในธรรมชาติและงานศิลปะ สุนทรียภาพเป็นสภาพการณ์และความสัมพันธ์ของอารมณ์และจิตใจที่มีต่อการรับรู้และชื่นชมความงดงาม สุนทรียภาพสามารถเสริมสร้างความรู้สึกอื่นๆ เช่นความเศร้าโศก ความปรารถนา หรือความรู้สึกต่อความเบื่อหน่ายได้ การเข้าถึงสุนทรียภาพสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ส่วนตัวและการสั่งสอน แต่ระบบการศึกษาในประเทศไทยมักเน้นที่การพัฒนาทักษะสูงขึ้นและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานมากกว่าการพัฒนาสุนทรียภาพ สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความนิยมความงามและการค้นหาธรรมชาติของความงาม โดยมักมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แม้ว่าระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเปิดโอกาสให้เรียนรู้แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสุนทรียภาพในระดับพื้นฐาน

ความสำคัญของสุนทรียภาพในบุคคลและในพลเมืองของประเทศ สุนทรียภาพถือเป็นส่วนสำคัญของความเป็นมนุษย์และมีประโยชน์ที่ไม่สามารถบรรยายได้ในเวลาและพื้นที่ที่จำกัดในการอ่านบทความ สุนทรียภาพต้องเกิดจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริง และเป็นทักษะในการใช้ความรู้สึกและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ส่วนทักษะทางอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์หรือ Emotional Intelligence ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยกระบวนการสอนที่แตกต่างจากการสอนทักษะทางด้านกายภาพหรือการคิด เช่น การแสดงละคร ภาพยนตร์ วาทกรรม รณรงค์ เป็นต้น

การพัฒนาทักษะทางอารมณ์สามารถประยุกต์ใช้ในหลายด้าน เช่น การบันเทิง การปลุกกระตุ้นความคิด การรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน การพัฒนาสุนทรียภาพสามารถทำได้ในทุกช่วงอายุ เนื่องจากสุนทรียภาพเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต การพัฒนาสุนทรียภาพที่ดีต้องมีกระบวนการพัฒนาและกลไกการควบคุมที่เข้มแข็ง ความสำคัญของการสร้างสุนทรียภาพในระดับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และรัฐบาล แต่ละระดับมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสุนทรียภาพและเสริมสร้างความสุขให้กับบุคคลและสังคมได้ดังนี้

  1. ระดับครอบครัว: การสร้างสุนทรียภาพให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสามารถทำได้โดยการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและดูแลสมาชิกในครอบครัว การมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น เล่นเกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง และการท่องเที่ยวไปทัศนศึกษา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างสุนทรียภาพในครอบครัวได้ การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
  2. ระดับสถานศึกษา: สถานศึกษาสามารถสร้างสุนทรียภาพให้กับผู้เรียนได้โดยการจัดกิจกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเรียบร้อย ทั้งการแต่งกายของผู้เรียนและผู้สอน กิจกรรมความงาม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างความสุขและความเจริญใจให้กับผู้เรียน
  3. ระดับชุมชน: มุ่งเน้นในการสร้างสุนทรียภาพโดยการบริหารจัดการที่เสริมสร้างสุนทรียภาพ โดยจัดระเบียบของเมืองให้เรียบร้อย สวยงาม และสะอาด มีสถานที่แห่งการเรียนรู้และพักผ่อนที่สวยงาม เช่น โรงละคร พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสนุก และสนามเด็กเล่น รวมถึงการสร้างถาวรวัตถุที่งดงาม และรักษาดูแลธรรมชาติที่งดงามของชุมชน
  4. ระดับรัฐบาล: เน้นที่การบริหารจัดการเชิงนโยบายให้พลเมืองสามารถเข้าถึงสุนทรียภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านการส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรัฐบาลจะต้องอุดหนุนทุนในการสร้างผลงานที่ส่งเสริมสุนทรียภาพต่างๆ โดยการสร้างภาพยนตร์ ละครเวที ละครทีวี ละครวิทยุ และกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะต่างๆ เพื่อสร้างความสุขและความเจริญให้แก่พลเมือง

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์