ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Month: December 2023

ภูมิปัญญาล้ำลึกและลึกลับ (Esoteric Wisdom)

ปัญหาปัจจุบันถึงแม้จะเป็นปัญหาที่เคยมีมาก่อนแต่ยังคงเกิดขึ้นอีกซ้ำๆ ทำให้การแก้ปัญหาอาจต้องเพิ่มวิธีการที่ใช้ภูมิปัญญาขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่ดูเผินๆ จากภายนอกเหมือนเป็นปัญหาเดิมๆ แต่ความซับซ้อนของปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในมีมากขึ้น การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการที่ใช้ภูมิปัญญาขั้นสูงที่อาจเป็นภูมิปัญญาล้ำลึกและลึกลับที่มีอยู่เฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่ทราบถึงภูมิปัญญาหรือความรู้ระดับนั้น ไม่อาจใช้ความรู้ทั่วๆ ไปที่มีการเรียนการสอนอยู่ในระบบการศึกษา หรือความรู้สาธารณะที่ใครๆ ก็อาจเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสามัญที่เปิดเผยทั่วไป

การศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง: จากหลักการสู่พระราชบัญญัติการศึกษา

บทความนี้เขียนขึ้นในช่วงที่กำลังจะมีการนำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่ไม่ทันผ่านสภาฯ ในสมัยของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยนำกลับมาพิจารณารับฟังความเห็นและจะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแทน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การบัญญัติกฎหมายการศึกษาของชาติในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลานี้ นับเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ต้องใช้ความพยายามและความสามารถอย่างมากที่จะได้กฎหมายที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทในสังคม และต้องสามารถวางแนวทาง สำหรับอนาคตการศึกษาของชาติได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย