ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Month: November 2023

โล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”

ได้รับเกียรติจาก "สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ให้เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ "ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖