ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Month: August 2022

อาชีวศึกษาเพื่อจรรโลงสังคม

อารยธรรมของชนเผ่ามายา (Maya) ในทวีปอเมริกาก่อนการค้นพบทวีปนี้โดยโคลัมบัส (อาจมีบุคคลอื่นอีกที่ได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้คนพบทวีปอเมริกานอกจากท่านนี้) ที่ทวีปอเมริกา มีปรากฏหลักฐานที่หลงเหลือไว้ในรูปของเทวสถานและสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงอารยธรรมของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินแถบนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากการศึกษาและคาดเดาอย่างมีเหตุผลถึงสาเหตุของการล่มสลายของอารยธรรมของชนเผ่ามายา และเช่นเดียวกับอารยธรรมของชนชาติอื่น ๆ ที่ล่มสลายไปแล้วคาดว่า เกิดจากการขาดแคลนผลผลิตเพื่อการเลี้ยงดูผู้คนในสังคม ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนหรือไร้สมดุลของการผลิตและการบริโภค และปัจจัยหนึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการคาดเดา คือ การที่ผู้คนในสังคมที่เริ่มมีการพัฒนานิยมเรียนหนังสือเพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานหนักและเปลี่ยนฐานะเป็นชนชั้นปัญญาชนที่ไม่ใช้กำลังความรู้ความสามารถไปเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตปัจจัยในการเลี้ยงดูสังคมในทางตรง พวกนี้ได้แก่ นักบวช นักปรัชญา ที่ทำการศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์ ไวยากรณ์ ตรรกวิทยา การพูด เลข เรขาคณิต ดนตรี ซึ่งเป็นวิชาประเภท Liberal…