ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

Month: July 2022

ตัวอย่าง ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า 2 (The Buddha 2)

ตัวอย่าง ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า 2 (The Buddha 2) ฝีมือคนไทย เป็นเรื่องราวหลังจากพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

‘ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก’…เปิดใจ! ผู้สร้างแอนิเมชั่นไทยสองมิติ ‘อนันตา’

ถ้าให้พูดถึงภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น ฝีมือคนไทยแบบ 100% ดูเหมือนจะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องในประเทศไทย เพราะด้วยข้อจำกัดและอะไรหลายๆ อย่าง ทำให้ไม่มีใครกล้าทำภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ไทยรัฐออนไลน์” มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้สร้างแอนิเมชั่นไทยสองมิติ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น Ananta (อนันตา) ซึ่งเป็นทีมงานคนไทยผู้สร้างภาพยนตร์ เรื่อง “พระพุทธเจ้า” ถึงการทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย แอนิเมชั่นไทย สู้ต่างชาติได้จริงหรือ…?  ถามแบบนี้ไม่ได้ดูถูกฝีมือคนไทย แต่เราสงสัยจริงๆ ว่าฝีมือคนไทยทัดเทียมต่างชาติหรือยัง? ดร.กฤษมันต์ จึงเล่าผ่านไทยรัฐออนไลน์ ว่า เราทำการ์ตูนแอนิเมชั่นแบบ 2D การทำการ์ตูนแบบนี้ ใช้ความสามารถในด้านการวาดของคนเป็นสำคัญ แตกต่างจาก 3D ซึ่งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์…

ชัวร์ก่อนแชร์ : ผลวิจัยอายุยืนจาก ดร.กฤษมันต์ มีจริงหรือ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : ผลวิจัยอายุยืนจาก ดร.กฤษมันต์ มีจริงหรือ? บนสังคมออนไลน์ผลวิจัยอายุยืน โดยบอกให้เล่นการพนัน รวมทั้งดื่มและสูบด้วย เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

การศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ

การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน และต้องเข้าใจองค์ความรู้ขั้นสูง ประกอบด้วยฐานความรู้ที่ลึกซึ้งถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันเป็นรัฐ และความสงบสุขของพลเมืองในประเทศ การศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศควรเริ่มต้นกับคนเมื่อมีสภาพของบุคคลเกิดขึ้น เป็นประชาชน หรือเป็นพลเมืองของประเทศ แต่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยก้าวหน้ามาก มีการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา โดยให้ความสำคัญตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ก่อนจะคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหรือมีสภาพบุคคลเกิดขึ้น มีความคิดเชิงปรัชญาถึงการพัฒนาคน หรือให้การศึกษาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ หรือในครรภ์มารดา มีพระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อดูแลทารกที่ยังอยู่ในครรภ์มารดาหลายฉบับ ยังไม่รวมถึงการเตรียมการก่อนตั้งครรภ์ของมารดาด้วยการตัดต่อพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของประเทศ การมีสภาพบุคคลเกิดขึ้นในประเทศถือว่ามีสภาพเป็นพลเมือง หรือเป็นประชาชนของประเทศ การจัดการศึกษาให้กับพลเมืองต้องถือเป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ผู้ใดจะทำหน้าที่นี้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม หรือยอมรับจากรัฐเท่านั้น จะทำโดยพลการโดยไม่ได้รับความยินยอมไม่ได้ และรัฐต้องควบคุมการจัดการศึกษาให้กับพลเมืองอย่างเคร่งครัด ผ่านหลักสูตรและการสอน การสนับสนุนทั้งที่เป็นเงินและอื่น…

แนวนโยบายการศึกษาของชาติ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยดำเนินการในหลายหน่วยงาน มีทั้งที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน และคล้ายกัน อีกทั้งยังอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการที่หลากหลาย การทำความเข้าใจระบบการศึกษาของประเทศไทย จึงต้องเข้าใจบริบท ความเป็นมา และเหตุผลในการแยกกันจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น การกำหนดแนวนโยบายการศึกษาของชาติ จึงต้องพิจารณาทั้งในระดับมหภาค และระดับจุลภาค ในระดับมหภาค เป็นการมองถาพรวมทั้งประเทศในเชิงระบบ ส่วนระดับจุลภาคเป็นการมองภาพของการดำเนินงานในหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา บางกรณีอาจลงไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน แนวนโยบายจึงมีความแตกต่างกัน โดยต้องวางหลักการในระดับมหภาค และระดับจุลภาคดังนี้ ระดับมหภาค มีฐานความคิดแนวนโยบายดังนี้ ระดับจุลภาค มีฐานความคิดและแนวนโยบายดังนี้ แนวนโยบายในแต่ละประเภทการศึกษา การแบ่งประเภทของการจัดการศึกษามีการแบ่งได้หลายลักษณะ และมีส่วนเกี่ยวของกับระดับของการศึกษา จุดประสงค์ของการจัดการศึกษา และอายุของผู้เรียน…