ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

หนังสือ “แนวโน้มและประเด็นปัญหา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา” (รหัสวิชา 020517101)

แนวโน้มและประเด็นปัญหา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (รหัสวิชา 020517101)

ผู้แต่ง : รศ.ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำราแนวโน้มและประเด็นปัญหาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (Trends and Issues of Technical Education Technology) 3(3-0-6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาภาควิชาครุศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนวโน้มและประเด็นปัญหาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวโน้มใหม่ๆทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาและฝึกอบรมการรวบรวมยุทธวิธีและทักษะในการวางแผนออกแบบพัฒนาและประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อแนวโน้มในอนาคต