ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

หนังสือน่าอ่านได้แต่งขึ้นมา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนำไปใช้แก้ปัญหาหรือทำความเข้าใจกับสถานการณ์เพื่อก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในเชิงนโยบายของสถานศึกษาและของประเทศ เป็นเทคนิคการฝึกอบรมแบบมาตรฐานสมรรถนะเป็นเทคโนโลยีการศึกษาเตรียมตัวเข้าสู่โลกของงานและการประกอบสัมมาอาชีพ องค์ความรู้ไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการอาชีวศึกษา และแนวทางสําหรับผู้ต้องการสร้างเรื่องราวขึ้นหรือเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นการนําเรื่องราวมาเสนอให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการ

แนวโน้มและประเด็นปัญหา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

สมรรถนะวิชาชีพ

ปรัชญาการอาชีวศึกษา

นิทานก่อนนอน