ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

หนังสือ “สมรรถนะวิชาชีพ”

สมรรถนะวิชาชีพ

ผู้แต่ง : รศ.ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคการฝึกอบรมแบบมาตรฐานสมรรถนะเป็นเทคโนโลยีการศึกษาอย่างหนึ่งในรูปของ “เทคนิควิธีการ” ที่นำมาใช้ทางการอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ การออกบบการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถขั้นสูง ที่เกิดจากการบูรณาความรู้ ทักษะและประสบการณ์เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเป็นภาษาไทย 5 บท และภาคผนวกเป็นภาษาอังกฤษ 2 บท ในเนื้อหาภาษาไทยนั้นเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรในสถานประกอบการหรือสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่โลกของงานและการประกอบสัมมาอาชีพ