ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

หนังสือ “ปรัชญาการอาชีวศึกษา”

ปรัชญาการอาชีวศึกษา

ผู้แต่ง : รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำราเรียนนี้ได้พัฒนามาจาก ตำราเรียนเล่มแรกใช้ชื่อว่า“อาชีวศึกษา: ปรัชญาหลักการ และทฤษฎี” ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เนื้อหาสาระของตำราเรียนได้ถูกถ่ายทอดให้กับนักศึกษาหลายรุ่นและเป็นเวลา หลายปีเนื้อหาสาระของตำราเรียน ได้รับการปรับไปสู่การปฏิบัติทั้งในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และการปฏิบัติในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนวิชาชีพในหลาย ๆสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา นับเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางด้านการอาชีวศึกษาของไทยที่ได้ร่วมกันผ่านจุดสำคัญตั้งแต่ก่อนที่มีการตราพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาออกมาบังคับใช้และตลอด ต่อเนื่องมาจนถึงหลังจากพระราชบัญญัติได้ประกาศใช้แล้วจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปคือการศึกษาเพื่อค้นหากระบวนการระบบ หรือวิธีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพที่ดี กว่าหรือประเสริฐกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสะสมเป็นองค์ความรู้ไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการอาชีวศึกษาในอนาคตต่อไป