ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

หนังสือ “นิทานก่อนนอน”

นิทานก่อนนอน

ผู้แต่ง : ตามฝัน ตามหา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทานก่อนนอน เล่มนี้เขียนจากเรื่องที่แต่งขึ้น เพื่อใช้สําหรับเป็นแนวทางสําาหรับผู้ต้องการสร้างเรื่องราวขึ้น หรือเล่าเรื่อง ( Story Telling) เป็นการนําเรื่องราวมาเสนอให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการ โดยจินตนาการไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่มีเรื่องราวในนิทานเรื่องนั้น ๆ ต่อมาเป็นการทําความเข้าใจเรื่องราวท่ามกลางการอ่าน และสุดท้ายคาดเดาผลพวงที่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อจบเรื่องราวที่อ่าน เป็นการเขียนที่รวบรัด หักมุมให้ผู้อ่านคิดเอง บางเรื่องไม่สมเหตุสมผล มีจินตนาการเองเป็นสําาคัญ จึงต้องอาศัยจินตนาการของผู้อ่านประกอบด้วยอย่างมาก