ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

หนังสือ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา” (รหัสวิชา 020515101)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (รหัสวิชา 020515101)

ผู้แต่ง : รศ.ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำราเรียนรหัสวิชา 020515101 ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (Innovation and Technical Education Technology) ใช้สำหรับการเรียนการสอน หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ มีคำอธิบายรายวิชาดังนี้ ความรู้ทั่วไปทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หลักการและทฤษฏีการ เผยแพร่และการรับนวัตกรรม ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและ การสอน ผู้สอน การสอนรายบุคคล มอดูลการสอน ชุดการสอน สื่อการสอน การจัดการชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการและ โรงฝึกงาน โสตทัศนูปกรณ์ ระบบภาพและเสียง การตัดต่อภาพและเสียง การบำรุงรักษาเครื่องมือและโสตทัศนูปกรณ์ การนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาใช้ ตำราเรียนวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 นี้ ใช้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และเป็นพื้นฐานสำหรับ การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาต่อไป มีเนื้อหาสาระที่เป็นการนำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพหรืออาชีวศึกษา ผู้เรียนสามารถนำ หลักการและทฤษฎีไปใช้แก้ปัญหาหรือทำความเข้าใจกับสถานการณ์เพื่อก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในเชิงนโยบายของสถานศึกษาและของประเทศ