ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน และต้องเข้าใจองค์ความรู้ขั้นสูง ประกอบด้วยฐานความรู้ที่ลึกซึ้งถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันเป็นรัฐ และความสงบสุขของพลเมืองในประเทศ

การศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศควรเริ่มต้นกับคนเมื่อมีสภาพของบุคคลเกิดขึ้น เป็นประชาชน หรือเป็นพลเมืองของประเทศ แต่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยก้าวหน้ามาก มีการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา โดยให้ความสำคัญตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ก่อนจะคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหรือมีสภาพบุคคลเกิดขึ้น มีความคิดเชิงปรัชญาถึงการพัฒนาคน หรือให้การศึกษาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ หรือในครรภ์มารดา มีพระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อดูแลทารกที่ยังอยู่ในครรภ์มารดาหลายฉบับ ยังไม่รวมถึงการเตรียมการก่อนตั้งครรภ์ของมารดาด้วยการตัดต่อพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของประเทศ

การมีสภาพบุคคลเกิดขึ้นในประเทศถือว่ามีสภาพเป็นพลเมือง หรือเป็นประชาชนของประเทศ การจัดการศึกษาให้กับพลเมืองต้องถือเป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ผู้ใดจะทำหน้าที่นี้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม หรือยอมรับจากรัฐเท่านั้น จะทำโดยพลการโดยไม่ได้รับความยินยอมไม่ได้ และรัฐต้องควบคุมการจัดการศึกษาให้กับพลเมืองอย่างเคร่งครัด ผ่านหลักสูตรและการสอน การสนับสนุนทั้งที่เป็นเงินและอื่น ๆ จากรัฐ เพื่อให้เกิดผลตามที่รัฐต้องการ และที่สำคัญคือ เพื่อความมั่นคงของประเทศ

การศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความสงบสุข พลเมืองในชาติมีความสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศอื่น ๆ เป้าหมายของการศึกษาจึงต้องมีความชัดเจน และมีความเข้าใจตรงกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรกำหนดหลักการ และเป้าหมายดังนี้

1. การศึกษาเป็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการและควบคุมโดยรัฐอย่างเคร่งครัด รัฐต้องไม่ยอมให้มีการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ อย่างเสรีในประเทศโดยปราศจากการควบคุมจากรัฐ

2. รัฐต้องจัดให้มีหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และความต้องการของบุคคล เพื่อการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล โดยเน้นความสงบสุข และการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ

3. ประชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาสำหรับการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสัมมาอาชีพ และได้รับการศึกษาเพื่อการป้องกันประเทศ และการป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตลอดชีพ

4. การศึกษาของประเทศจะต้องทำให้ประชาชนมีความสามารถนำพาประเทศให้สามารถเป็นประเทศผู้นำของโลกในด้านต่าง ๆ การศึกษาต้องพัฒนาทั้งความสามารถทางสติปัญญา ทักษะ และจิตวิญญาณของประชาชนในการคิดค้น พัฒนา ถึงระดับเป็นผู้นำของมวลมนุษย์ชาติในทุกด้าน

5. ระบบการศึกษาต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุง ทั้งหลักการ เป้าหมาย และกระบวนการ ตลอดจนวิธีการเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเป็นประเทศผู้นำของโลกได้ตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *