Cultures

วัฒนธรรมของสังคมไทย งดงาม ดียิ่ง

สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่มีความพิเศษ และสามารถแสดงอัตลักษณ์ความพิเศษของคนไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งสังคมอื่น ๆ ก็มีลักษณะเฉพาะของตนเช่นกัน การมีลักษณะเฉพาะในแต่ละสังคมนี้ สร้างความหลากหลายในลักษณะของความเป็นมนุษย์ในแต่ละสังคมด้วย ความแตกต่างนี้บอกถึงการพัฒนาของคนในแต่ละสังคมได้อย่างดี

การยึดถือแบบอย่างที่ดีงามของสังคมไทยในอดีต เป็นการรักษาวัฒนธรรม ดังนั้นจึงไม่ควรปฏิเสธแบบอย่างที่ดีงามในอดีตของสังคมไทยไว้