Social Services

การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญในการที่จะต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ภารกิจของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่การเป็นที่ปรึกษา การเป็นผู้เชี่ยวชาญ และชี้นำเพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ตลอดจนเป็นผู้นำของสังคมในการตัดสินคุณค่าและกำหนดทิศทางและค่านิยมของสังคมอีกด้วย ในประเทศหรือสังคมที่พัฒนาแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุกศาสตร์บนโลกนี้ ดังนั้นเมื่อสังคมมีปัญหาต้องการแก้ไขหรือต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้ทางออกของปัญหานั้น สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นที่พึ่งของสังคม เพราะเป็นแหล่งชุมชนทางปัญญาที่มีผู้รู้จำนวนมากในทุกสาขาวิชา