Laws

กฎหมายไทยอยู่บนฐานของนิติปรัชญาที่หลากหลาย

การพิจารณาปรัชญาที่สงผลต่อกระบวนการนิติบัญญัติ และ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ต้องทำความเข้าใจ การกำเนิดขึ้นของกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการปกครอง และการใช้อำนาจปกครอง ตลอดจนการเกิดขึ้นของรัฐ และความสัมพันธ์ของรัฐ กับประชาชนและผู้ปกครองหรือผู้ที่ใช้อำนาจปกครอง

การศึกษาวิชานิติศาสตร์ จึงต้องเกี่ยงข้องกับรัฐศาสตร์อยู่เสมอ ทั้งสองศาสตร์นี้ต้องอาศัยซึ่งกันไม่ควรแยกการศึกษาทั้งสองศาสตร์นี้ออกจากกัน นอกจากนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ ศิลปกรรมต่าง ๆ ในสังคมมีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากนิติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมให้เกิดความสงบสุข

ประเด็นที่น่าสนใจ

นิติปรัชญาสำหรับประเทศไทย

ความยุติธรรมในประเทศไทย

มายาคติในสังคมไทย

การศึกษาด้านนิติศาสตร์ในประเทศไทย

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย

การเข้าสู่ตำแหน่งงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย