Arts

ศิลปะ เป็นการแสดงถึงความประทับใจที่มาจากการรับรู้ด้วยจิต

การจะรับรู้ถึงศิลปะได้นั้นจะต้องมีระบบสัมผัสสำหรับการรับรู้ เมื่อใจมีการโน้มไปเพื่อการรับรู้ในสิ่งนั้นหรือเกิดวิญญาณกับสิ่งนั้นและสภาวะของจิตเกิดขึ้นเมื่อการรับรู้หรือวิญญาณนั้นตั้งอยู่หรือผูกติดกับสิ่งนั้นด้วยระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะมีความเพลินหรือรับรู้ได้ สภาวะการรับรู้หรือการเกิดวิญญาณนั้นจะกลายเป็นการรับรู้ด้วยจิต กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมากจนไม่อาจประมาณระยะเวลาได้ด้วยเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น การกล่าวถึงศิลปะนั้นจะไม่กล่าวถึงระบบสัมผัสของมนุษย์ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้เลย ความเร็วของการรับรู้ด้วยจิตมีความสำคัญต่อผลงานทางด้านศิลปกรรมต่าง ๆ 

Cultures

วัฒนธรรมของสังคมไทย งดงาม ดียิ่ง

สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่มีความพิเศษ และสามารถแสดงอัตลักษณ์ความพิเศษของคนไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งสังคมอื่น ๆ ก็มีลักษณะเฉพาะของตนเช่นกัน การมีลักษณะเฉพาะในแต่ละสังคมนี้ สร้างความหลากหลายในลักษณะของความเป็นมนุษย์ในแต่ละสังคมด้วย ความแตกต่างนี้บอกถึงการพัฒนาของคนในแต่ละสังคมได้อย่างดี

การยึดถือแบบอย่างที่ดีงามของสังคมไทยในอดีต เป็นการรักษาวัฒนธรรม ดังนั้นจึงไม่ควรปฏิเสธแบบอย่างที่ดีงามในอดีตของสังคมไทยไว้ 

My dreams

ความฝัน ในกรณีนี้เป็นความหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า "โลก" ดวงนี้ ถึงแม้จะเป็นการสร้างจินตนาการทางอุดมคติ แต่เป็นการวางรากฐานการคิดและความเป็นไปในอนคตของมวลมนุษยชาติ การมีความฝันจึงเป็นการสร้างจินตนาการ หลายสิ่งที่เกิดขึ้นบน โลก นี้ ครั้งหนึ่งในอดีตเป็นเพียงจินตนาการ หรือ ความฝันเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันเป็นความจริง การสร้างความฝันให้กับเยาวชนในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะความฝันในวันนี้มีผลอย่างมากสำหรับอนาคต

Laws

กฎหมายไทยอยู่บนฐานของนิติปรัชญาที่หลากหลาย

การพิจารณาปรัชญาที่สงผลต่อกระบวนการนิติบัญญัติ และ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ต้องทำความเข้าใจ การกำเนิดขึ้นของกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการปกครอง และการใช้อำนาจปกครอง ตลอดจนการเกิดขึ้นของรัฐ และความสัมพันธ์ของรัฐ กับประชาชนและผู้ปกครองหรือผู้ที่ใช้อำนาจปกครอง

การศึกษาวิชานิติศาสตร์ จึงต้องเกี่ยงข้องกับรัฐศาสตร์อยู่เสมอ ทั้งสองศาสตร์นี้ต้องอาศัยซึ่งกันไม่ควรแยกการศึกษาทั้งสองศาสตร์นี้ออกจากกัน นอกจากนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ ศิลปกรรมต่าง ๆ ในสังคมมีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากนิติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมให้เกิดความสงบสุข

ประเด็นที่น่าสนใจ

นิติปรัชญาสำหรับประเทศไทย

ความยุติธรรมในประเทศไทย

มายาคติในสังคมไทย

การศึกษาด้านนิติศาสตร์ในประเทศไทย

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย

การเข้าสู่ตำแหน่งงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

Social Services

การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญในการที่จะต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ภารกิจของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่การเป็นที่ปรึกษา การเป็นผู้เชี่ยวชาญ และชี้นำเพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ตลอดจนเป็นผู้นำของสังคมในการตัดสินคุณค่าและกำหนดทิศทางและค่านิยมของสังคมอีกด้วย ในประเทศหรือสังคมที่พัฒนาแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุกศาสตร์บนโลกนี้ ดังนั้นเมื่อสังคมมีปัญหาต้องการแก้ไขหรือต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้ทางออกของปัญหานั้น สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นที่พึ่งของสังคม เพราะเป็นแหล่งชุมชนทางปัญญาที่มีผู้รู้จำนวนมากในทุกสาขาวิชา