เสรีภาพทางวิชาการ

เสรีภาพทางวิชาการ บทความนี้ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 และ เสรีภาพทางวิชาการเริ่มบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540