ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย

การทำนิติกรรม สัญญา การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
คดีปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี เศรษฐกิจ คอมพิวเตอร์

ไม่รับปรึกษา
คดียาเสพติด คดีความมั่นคง และคดีอาญา
โดยทีมงานกฎหมายและสำนักงานทนายความ
ติดต่อได้ที่ kwmongkut@outlook.com

การศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ

การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน และต้องเข้าใจองค์ความรู้ขั้นสูง ประกอบด้วยฐานความรู้ที่ลึกซึ้งถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันเป็นรัฐ และความสงบสุขของพลเมืองในประเทศ การศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศควรเริ่มต้นกับคนเมื่อมีสภาพของบุคคลเกิดขึ้น เป็นประชาชน หรือเป็นพลเมืองของประเทศ แต่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยก้าวหน้ามาก มีการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา โดยให้ความสำคัญตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ก่อนจะคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหรือมีสภาพบุคคลเกิดขึ้น มีความคิดเชิงปรัชญาถึงการพัฒนาคน หรือให้การศึกษาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ หรือในครรภ์มารดา มีพระราชบัญญัติให้ความคุ้มครองทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อดูแลทารกที่ยังอยู่ในครรภ์มารดาหลายฉบับ ยังไม่รวมถึงการเตรียมการก่อนตั้งครรภ์ของมารดาด้วยการตัดต่อพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของประเทศ การมีสภาพบุคคลเกิดขึ้นในประเทศถือว่ามีสภาพเป็นพลเมือง หรือเป็นประชาชนของประเทศ การจัดการศึกษาให้กับพลเมืองต้องถือเป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ผู้ใดจะทำหน้าที่นี้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม หรือยอมรับจากรัฐเท่านั้น จะทำโดยพลการโดยไม่ได้รับความยินยอมไม่ได้ และรัฐต้องควบคุมการจัดการศึกษาให้กับพลเมืองอย่างเคร่งครัด ผ่านหลักสูตรและการสอน การสนับสนุนทั้งที่เป็นเงินและอื่น…

แนวนโยบายการศึกษาของชาติ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยดำเนินการในหลายหน่วยงาน มีทั้งที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน และคล้ายกัน อีกทั้งยังอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการที่หลากหลาย การทำความเข้าใจระบบการศึกษาของประเทศไทย จึงต้องเข้าใจบริบท ความเป็นมา และเหตุผลในการแยกกันจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น การกำหนดแนวนโยบายการศึกษาของชาติ จึงต้องพิจารณาทั้งในระดับมหภาค และระดับจุลภาค ในระดับมหภาค เป็นการมองถาพรวมทั้งประเทศในเชิงระบบ ส่วนระดับจุลภาคเป็นการมองภาพของการดำเนินงานในหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา บางกรณีอาจลงไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน แนวนโยบายจึงมีความแตกต่างกัน โดยต้องวางหลักการในระดับมหภาค และระดับจุลภาคดังนี้ ระดับมหภาค มีฐานความคิดแนวนโยบายดังนี้ ระดับจุลภาค มีฐานความคิดและแนวนโยบายดังนี้ แนวนโยบายในแต่ละประเภทการศึกษา การแบ่งประเภทของการจัดการศึกษามีการแบ่งได้หลายลักษณะ และมีส่วนเกี่ยวของกับระดับของการศึกษา จุดประสงค์ของการจัดการศึกษา และอายุของผู้เรียน…

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์” จากมหาวิทยาลัยการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉงชิ่ง ประเทศจีน

“ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์” จาก มหาวิทยาลัยการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉงชิ่ง ประเทศจีน (Chongqing Normal University Foreign Trade and Business College) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีน

ภูมิปัญญาล้ำลึกและลึกลับ (Esoteric Wisdom)

ปัญหาปัจจุบันถึงแม้จะเป็นปัญหาที่เคยมีมาก่อนแต่ยังคงเกิดขึ้นอีกซ้ำๆ ทำให้การแก้ปัญหาอาจต้องเพิ่มวิธีการที่ใช้ภูมิปัญญาขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่ดูเผินๆ จากภายนอกเหมือนเป็นปัญหาเดิมๆ แต่ความซับซ้อนของปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในมีมากขึ้น การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการที่ใช้ภูมิปัญญาขั้นสูงที่อาจเป็นภูมิปัญญาล้ำลึกและลึกลับที่มีอยู่เฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่ทราบถึงภูมิปัญญาหรือความรู้ระดับนั้น ไม่อาจใช้ความรู้ทั่วๆ ไปที่มีการเรียนการสอนอยู่ในระบบการศึกษา หรือความรู้สาธารณะที่ใครๆ ก็อาจเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสามัญที่เปิดเผยทั่วไป

การศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง: จากหลักการสู่พระราชบัญญัติการศึกษา

บทความนี้เขียนขึ้นในช่วงที่กำลังจะมีการนำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่ไม่ทันผ่านสภาฯ ในสมัยของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยนำกลับมาพิจารณารับฟังความเห็นและจะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแทน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การบัญญัติกฎหมายการศึกษาของชาติในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลานี้ นับเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ต้องใช้ความพยายามและความสามารถอย่างมากที่จะได้กฎหมายที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทในสังคม และต้องสามารถวางแนวทาง สำหรับอนาคตการศึกษาของชาติได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

โล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”

ได้รับเกียรติจาก "สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ให้เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ "ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การเรียนการสอนเพื่อ Subliminal Learning

การเรียนการสอนและการเรียนรู้ส่วนมากจะเป็นการกล่าวถึงในลักษณะที่เป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นกิจกรรมการเรียนการสอน คาดหมายผลลัพธ์ของการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ได้ สามารถสังเกตได้ มองเห็นได้ จับต้องได้ วัดได้จากพฤติกรรมหรือการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ สภาพการเรียนรู้ (Learning)

การเรียนการสอนบนความหลากหลายท่ามกลางความขัดแย้ง

การเรียนการสอนบนความหลากหลายท่ามกลางความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการจัดการและการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเรียนรู้ ซึ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเข้าถึงความรู้และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทายและหลากหลาย

หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่านได้แต่งขึ้นมา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำไปใช้แก้ปัญหาหรือทำความเข้าใจกับสถานการณ์เพื่อก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในเชิงนโยบายของสถานศึกษาและของประเทศ เป็นเทคนิคการฝึกอบรมแบบมาตรฐานสมรรถนะเป็นเทคโนโลยีการศึกษาเตรียมตัวเข้าสู่โลกของงานและการประกอบสัมมาอาชีพ องค์ความรู้ไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการอาชีวศึกษา และแนวทางสําหรับผู้ต้องการสร้างเรื่องราวขึ้นหรือเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นการนําเรื่องราวมาเสนอให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการ

อาชีวศึกษาเพื่อจรรโลงสังคม

อารยธรรมของชนเผ่ามายา (Maya) ในทวีปอเมริกาก่อนการค้นพบทวีปนี้โดยโคลัมบัส (อาจมีบุคคลอื่นอีกที่ได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้คนพบทวีปอเมริกานอกจากท่านนี้) ที่ทวีปอเมริกา มีปรากฏหลักฐานที่หลงเหลือไว้ในรูปของเทวสถานและสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงอารยธรรมของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินแถบนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากการศึกษาและคาดเดาอย่างมีเหตุผลถึงสาเหตุของการล่มสลายของอารยธรรมของชนเผ่ามายา และเช่นเดียวกับอารยธรรมของชนชาติอื่น ๆ ที่ล่มสลายไปแล้วคาดว่า เกิดจากการขาดแคลนผลผลิตเพื่อการเลี้ยงดูผู้คนในสังคม ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนหรือไร้สมดุลของการผลิตและการบริโภค และปัจจัยหนึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการคาดเดา คือ การที่ผู้คนในสังคมที่เริ่มมีการพัฒนานิยมเรียนหนังสือเพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานหนักและเปลี่ยนฐานะเป็นชนชั้นปัญญาชนที่ไม่ใช้กำลังความรู้ความสามารถไปเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตปัจจัยในการเลี้ยงดูสังคมในทางตรง พวกนี้ได้แก่ นักบวช นักปรัชญา ที่ทำการศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์ ไวยากรณ์ ตรรกวิทยา การพูด เลข เรขาคณิต ดนตรี ซึ่งเป็นวิชาประเภท Liberal…

ตัวอย่าง ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า 2 (The Buddha 2)

ตัวอย่าง ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า 2 (The Buddha 2) ฝีมือคนไทย เป็นเรื่องราวหลังจากพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

‘ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก’…เปิดใจ! ผู้สร้างแอนิเมชั่นไทยสองมิติ ‘อนันตา’

ถ้าให้พูดถึงภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น ฝีมือคนไทยแบบ 100% ดูเหมือนจะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องในประเทศไทย เพราะด้วยข้อจำกัดและอะไรหลายๆ อย่าง ทำให้ไม่มีใครกล้าทำภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ไทยรัฐออนไลน์” มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้สร้างแอนิเมชั่นไทยสองมิติ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น Ananta (อนันตา) ซึ่งเป็นทีมงานคนไทยผู้สร้างภาพยนตร์ เรื่อง “พระพุทธเจ้า” ถึงการทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย แอนิเมชั่นไทย สู้ต่างชาติได้จริงหรือ…?  ถามแบบนี้ไม่ได้ดูถูกฝีมือคนไทย แต่เราสงสัยจริงๆ ว่าฝีมือคนไทยทัดเทียมต่างชาติหรือยัง? ดร.กฤษมันต์ จึงเล่าผ่านไทยรัฐออนไลน์ ว่า เราทำการ์ตูนแอนิเมชั่นแบบ 2D การทำการ์ตูนแบบนี้ ใช้ความสามารถในด้านการวาดของคนเป็นสำคัญ แตกต่างจาก 3D ซึ่งต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์…

ชัวร์ก่อนแชร์ : ผลวิจัยอายุยืนจาก ดร.กฤษมันต์ มีจริงหรือ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : ผลวิจัยอายุยืนจาก ดร.กฤษมันต์ มีจริงหรือ? บนสังคมออนไลน์ผลวิจัยอายุยืน โดยบอกให้เล่นการพนัน รวมทั้งดื่มและสูบด้วย เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์